குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2055

இன்று 2024, ஆனி(இரட்டை) 22 ம் திகதி சனிக் கிழமை .

காமத்துப்பால்

தலைப்பு வடிகட்டி     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு
1 தகையணங்குறுத்தல்
2 குறிப்பறிதல்
3 புணர்ச்சிமகிழ்தல்
4 நலம்புனைந்துரைத்தல்
5 காதற்சிறப்புரைத்தல்
6 நாணுத்துறவுரைத்தல்
7 அலரறிவுறுத்தல்
8 பிரிவாற்றாமை
9 படர்மெலிந்திரங்கல்
10 கண்விதுப்பழிதல்
 
பக்கம் 1 - மொத்தம் 3 இல்